N.PARTHASARADHI REDDY
Rank - 245
S.Ananya
Rank - 255
MVS Mahesh
Rank - 262
Krishna Sameer
Rank - 264
G.KARTHIK REDDY
Rank - 265
M.MANOJ KUMAR
Rank - 265
Nithish Kondle
Rank - 280
A.Sudarshan
Rank - 280
N.SAKETH
Rank - 292
G.PREM CHAND
Rank - 297
CH.CHANDU
Rank - 300
O.NITHIN
Rank - 314
P.TEJASWI
Rank - 328
K.ABHILASH
Rank - 380
P.Akshay
Rank - 304